بررسی ظرفیت جذب عناصر اصلی ازت فسفر پتاسیم در سال پر محصول و کم محصول

بررسی ظرفیت جذب عناصر کلیدی ازت،پتاسیم،فسفر در رابطه با توسعه ریشه درختان پسته در سال On (سال پر محصول) و سال Off(سال کم محصول)

چکیده:

در این مقاله قصد داریم به ارتباط میان میزان تولید محصول و جذب Up Take عناصر اصلی ازت N فسفر P و پتاسیم K و رشد و توسعه ریزوسفر ( ریشه ) درختان بارور پسته در سال های متناوب در سال های On دارای محصول و Of بدون محصول، بپردازیم.

ازاینرو جذب ازت، فسفر و پتاسیم را در سه مرحله زمانی بررسی خواهیم کرد:

1.آغاز بهار Spring Flush که بازه زمانی اواسط فروردین تا اواسط خرداد را شامل می شود

2.تشکیل مغز Nut Fill که بازه زمانی اواسط خرداد تا اواسط مرداد را شامل می شود

3.بعد از برداشت تا خزان برگ ها Postharvest-Leaf Senescence که بازه زمانی اواخر مهر تا اواسط آذر را شامل می شود.

جذب Up Take عناصر غذایی در طول مرحله تشکیل مغز پسته، هم در سال پرمحصول On و هم در سال کم محصول Off اتفاق می افتد.

جذب ازت و پتاسیم در سال On

در سال های پر محصول On جذب عنصر ازت 112 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین در این سال جذب عنصر پتاسیم تا 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد

در سال On  ازت پتاسیم
جذب عناصر 112 درصد 35 درصد

در طول این مرحله، در سال On عناصر غذایی به پر شدن مغز پسته اختصاص پیدا می کنند و در سال Off عناصر غذایی در بافت های دائمی گیاه ذخیره می شوند.

البته لازم به ذکر است که جذب عناصر غذایی در مرحله پس از برداشت تا خزان برگ ها در آبان ماه، ناچیز است

رشد و توسعه ریزوسفر ( ریشه ) در درختانی که سال پر محصولی را تجربه کرده اند نسب به درختانی که در سال Off بوده اند کمتر است اما این عامل هیچ ارتباطی با جذب عناصر ازت، فسفر و پتاسیم از خاک ندارد.

اطلاعات ما در این مقاله از این نظریه پیروی می کند که مقدار تقاضا ، جذب و توزیع ازت، فسفر و پتاسیم را در درختان پسته تنظیم می کند.

مقدمه:

آگاهی از الگو های فصلی جذب ازت، فسفر و پتاسیم در درختان بالغ پسته، یکی از فعالیت مهم در امر مدیریت تغذیه باغات پسته می باشد و اطلاع از آن باعث افزایش راندمان خواهد شد.

در درخت پسته، الگو های فصلی عناصر غذایی متاثر از عوامل ذیل هستند:

1.ذخیره غذایی در اندام های دائمي گیاه در طول فصل زمستان

2.تفاوت در مقدار تولید محصول. لازم به توضیح است که باردهی متناوب به شدت بر تقاضا درختان در جذب عناصر اصلی ازت، فسفر و پتاسیم تاثیر گذار است.

اهداف این بحث:

1.تعیین الگوهای فصلی جذب ازت، فسفر و پتاسیم با اندازه گیری کل غلطت این عناصر در گیاه و مشخص کردن جذب ازت در دوره های متناوب در سال های On و Off.

2.ارتباط الگو های فصلی ریزوسفر( ریشه ) درخت پسته در سال های پر محصول On و کم محصول Off با الگو های فصلی جذب ازت، فسفر و پتاسیم.

3.تاثیر مقدار تقاضا و توسعه ریشه بر الگو های فصلی ازت، فسفر و پتاسیم


نتایج (result):

الف- تغییرات توسعه ریزوسفر (ریشه) در طی دوره های متناوب محصول

توسعه ریشه های درختان پسته در طی فصل متاثر از بسیاری از عوامل است که از یکی از اینعوامل می توان میزان تولید محصول را نام برد. درختانی که در سال پر محصول On قرار دارند نسبت به درختانی که در سال کم محصول Off قرار دارند، از لحاظ زمانی تقریبا یک هفته زودتر شروع به بیدار شدن، رشد و فعالیت می کنند.

درختان در سال محصول On، در مقایسه با درختان بدون محصول، سه برابر بیشتر در هفته سوم گلدهی ریشه زایی دارند.

همچنین در دوره تشکیل مغز پسته Nut fill که مغز میوه پسته تکمیل می شود، توسعه ریشه در هر دو نوع درختان با محصول On و بدون محصول Off کاهش پیدا می کند و سپس بعد از برداشت توسعه ریشه ها افزایش پیدا می کند و سپس مجددا تا خزان برگ ها، رشد آنها کاهش پیدا می کند.

سرعت توسعه ریشه های درختان پسته بعد از برداشت محصول، در درختان با محصول بیشتر On، نسبت به درختانی که در سال بدون محصول Off قرار دارند، بیشتر است.

ب- تاثیر میزان محصول بر الگوی تغییر غلظت عناصر غذایی در طول دوره های ابتدای فعالیت Spring flush، دوره پرشدن مغز Nut fill، بعد از برداشت تا خزان برگها Postharvest-leaf senescence:

دوره اغاز بهار Spring flush:

در آغاز بهار هیچ تفاوت معنی داری در غلظت عناصر ازت، فسفر و پتاسیم در درختان با محصول زیاد On و یا کم Off وجود نداشت، اگر چه توزیع ازت، فسفر و پتاسیم در داخل درخت به طور معنی داری متغیر بود.

میوه ها در درختان دارای محصول On، تقریبا از 30 درصد از کل محتویات ازت، فسفر و پتاسیم تشکیل شده اند در حالیکه میوه ها در درختان بدون محصول Off،فقط از 1 تا 2 درصد تشکیل شده است.

برعکس، شاخه های کانوپی درختان در سال بدون محصول، دارای نسبت بیشتری از کل سه عنصر را نسبت به درختان با محصول دارا می باشد.

درختان با بار زیاد On، دو برابر بیشتر نسبت به درختان بدون بار در طی دوره ابتدای بهار Spring Flush ازت دریافت کرده اند.

به طور قابل توجهی، در میوه ها و ریشه های درختان پسته با محصول زیاد، ازت بیشتری نسبت به درختان بدون محصول تجمع پیدا می کند.

علاوه بر این در برگها، درختانی که محصول زیاد دارند، 70 درصد ازت بیشتری نسبت به درختان بدون محصول دارند و در درختان بدون محصول، 13 درصد سطح برگ بیشتر و 11 درصد مقدار ازت بیشتری برخوردار هستند.

به علاوه، در سال های با محصول کمتر، ازت بیشتری نسبت به سال های با محصول زیاد On در طول دوره اول بهار جذب می کنند.

ب- دوره تشکیل مغز Nut fill:

در درختان با محصول زیادOn نسبت به درختان با محصول کم 35 درصد ازت بیشتر و 112 درصد پتاسیم بیشتر جذب می کنند، ولی در مورد فسفر تفاوتی در میزان جذب بین دو سال(دارای محصول On و بدون محصولOff) وجود نداشت.

اگر به طور کلی در مورد هر سه عنصر ازت و پتاسیم و فسفر محاسبه کنیم، درختان پسته در سالی که محصول دارند نسبت به سالی که محصول ندارند، بین 25 تا 30 درصد بیشتر عناصر از خاک جذب می کنند.

در طول دوره پر شدن مغز در درختان بدون بار Off شاخه های درخت ، مقادیر تجمع یافته عناصر ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب 80، 89 و 27 درصد بود.

توضیح و توصیه کابردی: اگر به یاد داشته باشید قبلا هم عنوان شده بود که درختانی که در سال محصول نیستند Off ، میزان جذب فسفر نسبت به عناصر دیگر بیشتر است. ، لذا در سال های بدون محصول که رشد سرشاخه ها زیاد است بایستی برای حفظ جوانه ها از کود های به اصطلاح فسفر بالا مانند اوره فسفات و یا ترکیبات NPK با درصدبالای فسفر مانند 15-30-15 یا 10-52-10 به همراه آمینو اسید ها استفاده کنید.

نتیجه کلی در دوره تشکیل مغز:

بنابراین در درختان با محصول زیاد On عناصر غذایی در میوه ها تجمع پیدا می کند، در حالیکه در درختان با محصول کم Off عناصر غذایی در طول دوره پر شدن مغز در بافت های دائمی ذخیره می شوند که در سال بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح و توصیه کاربردی بسیار مهم:

برخی کشاورزان یک تصور اشتباه دارند که درختانی که محصول ندارند، نیاز به تغذیه آنچنانی ندارد، چون محصول ندارد.

البته این درست است که درختی که محصول زیادی دارد، همانطور که در این مقاله بیان شد. نیاز غذایی بالاتری دارد، ولی به یاد داشته باشید که درختان بدون محصول را بون هیچ تغذیه و محلول پاشی رها نکنید.

طبق ژيونال های علمی، بیان کردیم که درختان در سالی که محصول ندارد Off، عناصر غذایی را در اندام های دائمی خود (تنه و شاخه ها) ذخیره می کند و از این اندوخته در سال بعد استفاده خواهد شد و بررسی منابع علمی و تجربیات نشان می دهد درختانی که در سال قبل از لحاظ تغذیه خوب مدیریت می شوند، در سال بعد هم درختان استارت قوی و رشد زودهنگامی خواهند داشت، که این منجر به تکثیر شاخه های جدید و به دنبال آن جوانه ها زایشی(بدلیل دمای پایین و زیر 22 درجه سانتیگراد اول بهار) خواهند شد و هم خوشه بندی خوب و گره شدگی با کیفیت خواهند داشت.

لذا در این مرحله از رشد و تا آخر فصل از تغذیه و بویژه در زمان پر شدن مغز پسته و بعد از برداشت به صورت محلول پاشی(فروت ست بعد برداشت) غفلت نکنید که این تغذیه اندوخته غذایی درختان پسته را افزایش می دهد.برچسب‌ها:, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *