الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته

الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته : تحقیقات انجام شده برتاثیر بسیار کم سال آوری به میزان کل نیتروژنی که جذب گیاه پسته شده دلالت دارند . چون میزان نیتروژن جذب شده درختان در سال بسیار پر بار فقط 9.5 درصد بیش از میزان کل نیتروژن و فسفر جذب شده درختان درسال بسیار … ادامه مطلب