بررسی ظرفیت جذب عناصر اصلی ازت فسفر پتاسیم در سال پر محصول و کم محصول

بررسی ظرفیت جذب عناصر کلیدی ازت،پتاسیم،فسفر در رابطه با توسعه ریشه درختان پسته در سال On (سال پر محصول) و سال Off(سال کم محصول) چکیده: در این مقاله قصد داریم به ارتباط میان میزان تولید محصول و جذب Up Take عناصر اصلی ازت N فسفر P و پتاسیم K و رشد و توسعه ریزوسفر ( … ادامه مطلب