بررسی مباحث مربوط به گل نر و گل ماده پسته و گرده افشانی درختان پسته

خوشبختانه امسال در بیشتر باغات رفسنجان از لحاظ میزان پوند و محصول، سال خوبی را پیش رو داریم. در طی یک هفته گذشته که در باغات مختلف فیض آباد بازدید هایی داشتم ابتدا بسیار جای خوشحالی است که سال پرمحصولی پیش رو داریم؛ ولی با دقت در درختان نر و ماده مقداری نگران کننده است که ابتدا طرح موضوع و سپس راهکار مناسب ارائه خواهم داد: